*
Sprawdzian na koniec szkoły podstawowej 2013 - test szóstoklasisty - test na koniec szkoły podstawowej - test dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej - odpowiedzi, zasady pisania sprawdzianu, arkusze egzaminacyjne, klucze punktowania, Dodane 2013-04-04 15.00 , komentarzy 50

Sprawdzian szóstoklasisty 2013: odpowiedzi, rozwiązania, testy, zadania, zasady

We wtorek, 4 kwietnia 2013, szóstoklasiści napisali obowiązkowy sprawdzian na koniec szkoły podstawowej. Tu znajdziecie zasady pisania egzaminu, arkusze egzaminacyjne, odpowiedzi i klucze punktowania.

We wtorek, 3 kwietnia 2012, szóstoklasiści piszą obowiązkowy ...

Sprawdzian szóstoklasisty 2012: zasady, ...

Autor: archiwum

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 z CKE rozpoczął się o godz. 9.00  we wtorek, 4 kwietnia 2013. Sprawdzian potrwał 60 minut i będzie można zdobyć na nim maksymalnie 40 punktów.


Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi znajdziecie je pod tym linkiem:

Sprawdzian szóstoklasisty 2013: testy, zadania

Sprawdzian szóstoklasisty 2013: odpowiedzi, rozwiązaniaIle zarabia się po pierwszej pracy?


W 2013 roku do sprawdzianu szóstoklasisty 2013 zostało zgłoszonych 362 679 uczniów, dla których przygotowanych zostało 13 zestawów zadań, w tym w języku polskim (11 zestawów) i litewskim (2 zestawy). Prace zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.


Sprawdzian ma charakter:
- powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
- obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
- ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
- zęwnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Sprawdzian szóstoklasisty 2012 - arkusz egzaminacyjny


Sprawdzian szóstoklasisty 2012 - rozwiązania i odpowiedzi

 


W czasie sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.


Sprawdź swoje umiejętności rozwiązując testy z poprzednich egzaminów:


2012próbny sprawdzian szóstoklasisty
2011arkusz egzaminacyjnyklucz punktowania
2011próbny test szóstoklasisty - zadania, rozwiązania
2010arkusz egzaminacyjnyklucz punktowania
2009arkusz egzaminacyjnyklucz punktowania
2008arkusz egzaminacyjnyomówienie sprawdzianu
2007arkusz egzaminacyjnyomówienie sprawdzianu
2006arkusz egzaminacyjnyomówienie zadań, schemat punktowania zadań otwartych
2005arkusz egzaminacyjnyklucz odpowiedzi, schemat punktowania
2004arkusz egzaminacyjnyklucz odpowiedzi, schemat oceniania
2003arkusz egzaminacyjnyklucz odpowiedzi do zadań zamkniętych, schemat punktowania zadań otwartych, opis zestawu zadań
2002arkusz egzaminacyjnykarta odpowiedzi, klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych, schemat punktowania zadań otwartych, opis zestawu zadań

Zwolnienia ze sprawdzianu


Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ucznia ze spzężoną niepełnosprawnością, majacego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na wniosek rodziców, po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły. Moze zwolnić także ucznia, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do sprawdzianu - na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia.

Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem.

Punktacja


Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.

Jeżeli będziesz ściągał to...


W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.

Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian tego ucznia.

W zaistniałych przypadkach uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.

Wygamania egzaminacyjne


1. Czytanie

Uczeń:
1) odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską): źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne; teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej; teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę; proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy; przedstawienia teatralne i filmy; przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby,
rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,
2) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu: rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm; posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,
3) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach: diagramów, map, planów, schematów, innych rysunków.
4) odczytuje dane z: tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

2. Pisanie

Uczeń:
1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie; opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki;  sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki; notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia; kartka pocztowa; list prywatny i oficjalny; telegram; zaproszenie; zawiadomienie; ogłoszenie; instrukcja; przepis,
2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji): pyta i odpowiada; potwierdza i zaprzecza; poleca i prosi; przyrzeka i obiecuje; zachęca i zniechęca; zaprasza; przeprasza; współczuje; żartuje; wątpi; odmawia,
3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych; wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,
5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu: dostosowuje zapis do formy wypowiedzi; wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą; pisze czytelnie.

3. Rozumowanie

Uczeń:
1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: sytuuje je w przestrzeni; umieszcza daty w przedziałach czasowych; oblicza upływ czasu między wydarzeniami; porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk: domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom; wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski; wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,
3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego: wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów; opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą: wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego; prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; planu; mapy; prostego schematu; diagramu słupkowego; innego rysunku,
6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności: liczb; figur; zjawisk; przemian; obiektów przyrodniczych; elementów środowiska,
wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,
7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach: opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu; na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,
8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność: porównuje wyniki z własnym doświadczeniem; sprawdza wyniki z warunkami zadania.

4. Korzystanie z informacji

Uczeń:
1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,
2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Uczeń:
1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
3) wykonuje obliczenia dotyczące: długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury, pieniędzy,
4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności: liczb, figur, zjawisk, przemian, obiektów  przyrodniczych, elementów środowiska
i stosuje je do rozwiązania problemu,
6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
7) wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
8) rozumie potrzebę stosowania zasad: higieny, bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody, postępowania w środowisku przyrodniczym.


X

Miejsce
w rankingu

Komentarze

Ewa Styles Gość
~Ewa Styles
Dobry! ; DD 2012-03-03 17.24

Ja pisze spr. 3 kwietnia ; ((

Gość Gość
~Gość
sprawdzian szóstych klas 2012-03-30 10.24

Dzisiaj jest 30.3.2012roku(piątek). We wtorek pisze test mam nadzieje że mi pójdzie dobrze bo na próbnym dostałem 32/40 a ciekawe jak mi pójdzie na głównym

valentinorossi Gość
~valentinorossi
ups 2012-03-31 12.37

test już za 4 dni a ja nic nie umiem

Chochliczek płacze Gość
~Chochliczek płacze
NIEE 2012-03-31 17.54

3 kwietnia egzamin a ja umiem tyle co nic..No i dupa.

Tynka;** Gość
~Tynka;**
Tynkaa ; * 2012-04-02 14.51

Jeej ! Ja się bOjjeeee ; (((
Wiecie o czym bedzie
??
A moze maczye jakieś refleksje ?
Jak co pisaćć !
;DD
Ps. Tynka ; *

Gela :D Gość
~Gela :D
: D 2012-04-02 17.38

No stres mam !
Już jutro : |
Próbny 32 / 40 : D
Liczę na lepszy wynik ^^

Kaja Gość
~Kaja
Pytanie 2012-04-02 19.15

Chciałam się zapytać, bo czytałam w regulaminie egzaminu , że laureaci olimpiad przedmiotowych na skalę kraju po okazaniu jakiegoś dokumentu zaświadczającego nie muszą pisać egzaminu i ich wynik określa się jako 40 punktów. I właśnie o to chodzi, że ja w czwartej klasie byłam laureatką międzynarodowego kangura matematycznego i dowiedziałam się o tym dzisiaj. Chciałam si zapytać cy mogę dać zaświadczenie komisji jutro i czy mogę nie pisać testu. Proszę o szybką odpowiedź. Kaja

julia Gość
~julia
jaaaaaaaa;*** 2012-04-02 20.45

no to już jutroooooo szok

Patrycja Gość
~Patrycja
Taak ! 2012-04-02 20.56

To już jt jak to szybko zleciało Bożee ;ccc

julcia Gość
~julcia
Tragedia 2012-04-02 22.53

mam taki stresik a to juz jutro bojjeeee sie

POla Gość
~POla
Do Kai 2012-04-03 00.52

Trochę się spóźniłas z tą rewelacja o tym, że byłas laureatką. Było o tym mówić do 15 października 2011. teraz to juz po ptakach//

Malina Gość
~Malina
AaAaAa 2012-04-03 07.28

ja pisze dziś ale STRES :/

JUleczka^^ Gość
~JUleczka^^
YYYY... TO juz DZIŚ !!!!1 2012-04-03 07.47

JA w próbnym miałam 38/40 ale boje sie strasznie !!

pawelek Gość
~pawelek
hhah 2012-04-03 09.31

ja w tamtym roku pisałem na próbnym miałem 15 a na prawdziwym 30 na 40 nic się nie uczyłem a test był łatwy co prawda się wszyscy baliśmy a jak dostaliśmy to był łatwy nie bójcie się powodzenia życzę;)

Monia Gość
~Monia
Monia 2012-04-03 09.57

... moja Monia dzis pisze w Olsztynie ... i wiecie co? ... Jak będzie tak będzie ... nie ma co wariować ... Sama chyba denerwuję sie gorzej niż córcia. MONIA powodzenia :D

rihana Gość
~rihana
natula 2012-04-03 10.07

moja natula wlasnie pisze!natula powodzenia!co za stres dla rodzicow............

Anonim... :D Gość
~Anonim... :D
Egzamin 3 kwietnia 2012-04-03 10.34

Ja już napisałam... Powinni dać więcej czasu na napisanie tego egzaminu. Nie zdążyłam i wielu z mojej klasy też... :/

..? Gość
~..?
Do: "Kaja" 2012-04-03 10.42

Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że tylko laureaci konkurs ów przedmiotowych o 3 etapach [szkolny, rejonowy, wojewódzki] . Ja np. nie piszę, bo właśnie przeszłam przez 3 etapy, no i w tym 3 zostałam laureatką. Teraz szukam po necie tych zadanek, żeby się sprawdzić ^^

justyna Gość
~justyna
test 2012-04-03 10.43

ja jakoś pisałam dzisiaj i wyszłam 20 minut przed czasem . test ten był bardzo łatwy . jedyne ol co moge prosić t o rozwiązenie zadania z tym skanowaniem kartek .

Sebastian Gość
~Sebastian
spr 2012-04-03 10.46

dzisiaj pisałem spr 6klasisty był dla mnie bardzo trudny i głupi na próbnym miałem 30 a teraz nie wiem jak mi poszło

Cot Gość
~Cot
test 2012-04-03 10.50

nie być aż tak trudny :) teraz boję się wyników

zawiedziona. -, - Gość
~zawiedziona. -, -
3 kwietnia 2012-04-03 10.52

ja już napisałam.! masakra. już wiem, że mam około -4 pkt.
boje się.! liczyłam na 36 i w górę

Jaaaa Gość
~Jaaaa
Test 2012-04-03 10.57

Dla mnie był bardzo łatwy i poco ja się bałam !?

*** Gość
~***
skanowanie kartek 2012-04-03 10.57

mi wyszlo 36 sekund ;-)

Adi Gość
~Adi
test 2012-04-03 10.58

o ktorej godz beda odpowiedzi

Dodaj swój komentarz: