*

Dokumenty potrzebne do wydania paszportu i inne przydatne informacje

Utworzono: 2010-07-16 10.16 - Ostatnia aktualizacja: 2010-07-16 10.16


Wybierasz się za granicę Unii Europejskiej i potrzebujesz paszportu - tutaj dowiesz się, jakie musisz złożyć dokumenty, gdzie to zrobić i ile to kosztuje. W Poznaniu sprawami wydawania paszportów zajmuje się Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w oddziale mieszczącym się na plac Wolności 17. Telefon do sekretariatu: 61 854 13 33. Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu: 1. poprawnie i czytelnie wypełniony (literami drukowanymi) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego; 2. dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; 3. posiadane paszporty; 4. dowód uiszczenia opłaty paszportowej; 5. do wglądu dowód osobisty z aktualnymi danymi osobowymi; 6. do wglądu dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport, jeżeli ulga przysługuje (legitymacja szkolna, studencka, emeryta, rencisty, kombatancka, orzeczenie o niepełnosprawności); 7. do wglądu odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia (w oryginale) - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu dla osoby małoletniej; 8. jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński a nie posiada dowodu osobistego z aktualnymi danymi przedkłada do wglądu potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego, dotychczas posiadany dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu małżeństwa; 9. umiejscowiony w Polsce odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą; 10. jeżeli składany jest wniosek o paszport dla dziecka konieczna jest: a. zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodę na wydanie paszportu dla dziecka przed ukończeniem 18 roku życia wyrażają oboje rodzice: • rodzice lub opiekunowie prawni osobiście w Oddziale Paszportów składają swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie i przedkładają do wglądu dowody osobiste oraz akt urodzenia dziecka w oryginale, • lub jeden z rodziców z pisemną zgodą drugiego potwierdzoną notarialnie (dotyczy tylko kraju), w razie śmierci jednego z rodziców należy załączyć odpis skrócony aktu zgonu; b. wymagane jest prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego w przypadku, gdy prawo decydowania w istotnych sprawach dziecka jednemu z rodziców nie przysługuje (pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej), bądź brak jest zgodności stanowisk rodziców lub nie można uzyskać zgody jednego z nich; c. w przypadku opiekunów prawnych na wydanie dziecku paszportu wymagane jest prawomocne postanowienie o ustanowieniu opiekunów prawnych i zaświadczenie o sprawowaniu opieki; d. gdy oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na wydanie dziecku paszportu złożone jest za granicą winno być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną (ambasadę lub konsulat); e. gdy oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na wydanie dziecku paszportu złożone jest u notariusza za granicą musi zawierać apostillę i być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski; f. jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu jednego z rodziców (lub paszportów obojga rodziców) konieczne jest załączenie tego dokumentu do wniosku (lub obu dokumentów) w celu anulowania wpisu przed wystawieniem nowego paszportu; 11. w podaniu należy wpisać numer ewidencyjny dziecka, który uzyskać można w organie ewidencji ludności właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania; 12. oświadczenie dotyczące okoliczności utraty lub zniszczenia składane są w obecności pracownika Oddziału Paszportów (ewentualnie dodatkowe dokumenty potwierdzające złożone wyjaśnienia). Uwaga: Wnioski o wydanie dokumentu paszportowego składa się tylko osobiście. Od osób ubiegających się o wydanie paszportu biometrycznego, które ukończyły 6 lat pobierane są odciski palców. Obowiązujące opłaty za wydanie paszportu: 1. Za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu pobiera się podwyższoną o 200% opłatę paszportową w stosunku do obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku, jeśli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza tj.: a. 420 zł osoby dorosłe, b. 210 zł studenci, emeryci, renciści, kombatanci, osoby niepełnosprawne, c. 90 zł dzieci po przedłożeniu ważnej legitymacji szkolnej oraz małoletni do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, d. 180 zł dzieci, w wieku od 7 do 13 lat, bez legitymacji szkolnej. Obowiązujące formularze potrzebne do wydania paszportu: Uwaga!!! Wnioski o wydanie paszportu należy składać na oryginalnych drukach dostępnych w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Delegaturach WUW oraz Terenowych Punktach Paszportowych w: Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp. i Szamotułach. Sposób informowania o rozstrzygnięciu: odbiór paszportu w wyznaczonym terminie Inne istotne informacje na temat paszportu 1. Złożenie wniosku i odbiór paszportu osób pełnoletnich następuje tylko osobiście. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana. 2. Jeżeli rodzice dziecka do 5 roku życia ubiegają się o wydanie paszportu biometrycznego, to jego obecność jest wymagana w momencie złożenia wniosku 3. Paszport odbiera się osobiście na podstawie otrzymanego potwierdzenia złożenia wniosku i dowodu osobistego po uprzedniej weryfikacji danych biometrycznych. Odbiór dokumentu potwierdza się własnoręcznym podpisem, składanym na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. 4. Udział małoletniego w procedurze odbioru paszportu nie jest obowiązkowy. Paszport osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie może odebrać jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun na podstawie dowodu osobistego, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz potwierdzenia otrzymanego przy składaniu dokumentów po weryfikacji danych osobowych oraz wizerunku twarzy. 5. Druki wniosków można otrzymać w Informacji Oddziału Paszportów w Poznaniu, w Delegaturach Urzędu i Terenowych Punktach Paszportowych. 6. Utratę paszportu należy zgłosić w jednym z punktów paszportowych. Przy składaniu wniosku o nowy paszport należy przedłożyć posiadane dokumenty na potwierdzenie okoliczności utraty dotychczas posiadanego paszportu (zaświadczenie otrzymane z Policji, placówki kontroli granicznej, oświadczenia świadków). 7. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu termin realizacji wniosku o wydanie nowego może wynosić do dwóch miesięcy. 8. 8. Realizacja wniosku paszportowego w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych - śmierci lub ciężkiej choroby osoby bliskiej przebywającej za granicą względnie konieczności wyjazdu celem poddania się operacji lub leczeniu może nastąpić w trybie pilnym. Aby otrzymać paszport w trybie pilnym należy złożyć podanie wraz z dokumentami uzasadniającymi konieczność wyjazdu - np. akt zgonu, zaświadczenie z placówki służby zdrowia, z Policji, placówki dyplomatycznej, itp. Dokumenty stanowiące załączniki do podania, uzasadniające wyjazd mogą być nadesłane do Wydziału Spraw Obywatelskich faxem na nr 852 02 02 czynnym całą dobę. 9. W przypadku stwierdzenia błędu w wydanym paszporcie należy poinformować o tym pracownika Oddziału Paszportów. 10. Funkcjonariusz Straży Granicznej nie dopuści do przekroczenia granicy przez osobę, która legitymuje się paszportem zawierającym wady. 11. W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 12. Wyczerpujących informacji o warunkach otrzymania paszportu można zasięgnąć w okienku informacji paszportowej lub pod numerem telefonu: 61 85 41 031 oraz 61 85 41 010.

zgłoś nadużycie
Komentarze
marzenar marzenar
opłaty za wydanie paszportu w trybie zwykłym Dodane

Artykuł zawiera tylko informacje o wydawaniu paszportu w przypadku utraty lub zniszczenia poprzedniego dokumentu. W przypadku wydawania paszportu w trybie zwykłym obowiązują mniejsze opłaty (140zł i szereg ulg) oraz wystarczy 1 zdjęcie paszportowe. Szczegóły na stronie http://www.poznan.uw.gov.pl/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.444

ratunku paszport ratunku paszport
paszport Dodane

aaaaa potrzebuje za dwa tygodnie jade na wycieczke

Gythin Gythin
paszport Dodane

Jadę na wycieczkę za 2 tygodnie, czy odbiorę paszport tak szybko ?

yyyy... yyyy...
paszport Dodane

paszport wyrabia się miesiąc.

pff pff
chyba u ciebie na wiosce matole Dodane

pff

G.L G.L
zagubiony paszport Dodane

zagubilam paszport (przeprowadzka) waznosc uplynela 5 lat temu . czy zaplace kare 200 % przy wyrabianiu nowego tak jak przy zagubieniu waznego paszportu

Kasia Kasia
zagubiony paszport Dodane

Wydaje mi sie ,ze oplata 200 % dotyczy tylko paszportu waznego. Jezeli paszport stracil swoja waznosc 5 lat temu to oplata bedzie wynosila 100 %. Pozdrawiam

wymiana wymiana
Dodane

200% za zagubienie niewaznego też

ala ala
paszport małoletniej Dodane

czyli jeżeli mam 17 lat i chcę wyrobić paszport będę płaciła 90 zł i muszę iść złożyć wniosek razem z rodzicami i odebrać go mogą też tylko oni?

Renata Renata
paszport utracił ważność Dodane

pod koniec marca22,03. 2013 r mam zarezerwowany bilet do USA ,mój stary paszport z ważną wizą do USA,utracił ważność.Czy dostane w trybie pilnym nowy paszport?

ART ART
PASZPORT UTRACIŁ WAŻNOŚĆ Dodane

NIE DOSTANIESZ WCZESNIEJ PASZPORTU.ALE JAK MASZ WIZE MOŻESZ JECHAC W KONTENERZE Z CHNCZYKAMI.

Adrian Adrian
ODBIÓR PASZPORTU Dodane

czy dowód osobisty wystarczy by odebrać paszport ?

Urszula Urszula
Paszport tymczasowy Dodane

za kilka dni mam lot do Szwecji, czy moge otrzymac parszport tymczasowy?

ja. ja.
=Paszport tymaczsowy. Dodane

za kilka dni mam lot do Szwecji, czy moge otrzymac parszport tymczasowy? "
A powiedz mi, po co Ci paszport do Szwecji ?

xyz xyz
Dodane

jestem niepełnoletni, mam tymczasowy dowód osobisty z danymi, nie mam przy sobie aktu urodzenia, czy wyrobią paszport?

PILNY PILNY
Dodane

jestem niepełnoletnia czy wystarczy podpis tylko 1 z rodziców czy muszą być dwoje ?

Nikolaa Nikolaa
Zdjecie do dokumentu Dodane

zdjęcie do dowodu najlepiej wykonac na stronie photoid.eu - format i obrobka jest banalnie prosta, polecam , darmowe

indi indi
zgubiłem wniosek o wydanie paszporu Dodane

Czy będę mógł go odebrać przedstawiając jedynie dowód osobisty / stary paszport?

Dodaj swój komentarz: